Gemeente Weert verleent geen steun aan komst AZC

WEERT – De gemeente Weert verleent geen steun aan de komst van een asielzoekerscentrum op het KMS terrein omdat dit niet past bij de invulling die ze met het gebied voor ogen heeft. Defensie maakte vorig jaar bekend het terrein aan het einde van 2014 te verlaten. Intussen hebben zich diverse partijen bij de gemeente gemeld met plannen of ideeën. Met twee partijen, het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en stichting Scarabee, zijn gesprekken gevoerd. Deze week heeft het college van B&W een officieel standpunt ingenomen over de twee initiatieven. Dit standpunt wordt toegelicht aan de gemeenteraad in de commissievergadering van aanstaande maandag, 23 juni 2014.

De gemeente Weert hecht een groot belang aan een goede invulling van het KMS-terrein. Daarbij houdt ze uitdrukkelijk vast aan de uitgangspunten van de structuurvisie, het businessplan 2020, het coalitieprogramma en de brief van 5 februari aan het RVOB (Rijksvastgoed en Ontwikkelbedrijf van Defensie). Het meest ideale toekomstplaatje is dat het terrein wordt opengesteld en een integraal onderdeel vormt van de overgang van stad naar recreatief buitengebied. Samen met gebied de Lichtenberg, is het KMS-terrein een belangrijke schakel tussen het stedelijk gebied en het recreatie- en natuurgebied Kempen~Broek-IJzeren Man. Gezien deze ligging is aan dit gebied het leidend thema vrije tijd meegegeven. Dit schept mogelijkheden voor gebruik van de bestaande voorzieningen op het kazerneterrein (zoals zwembad, sporthal, atletiekbaan, stormbaan, medische voorzieningen) door verenigingen, bedrijven en organisaties. Dit maatschappelijk medegebruik zou in harmonie moeten bestaan naast de eventueel andere hoofdgebruikers op het terrein.

Standpunt over een asielzoekerscentrum
Ten aanzien van het COA, is het standpunt dat de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum niet past binnen de visie op de ontwikkeling van het KMS-terrein. Alleen het blijven vasthouden aan deze visie leidt tot een structurele en hoogwaardige herontwikkeling, die een duurzame bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de stad Weert. Het meer besloten karakter van een asielzoekerscentrum zou juist belemmerend kunnen werken in deze gewenste ontwikkeling.

Standpunt over initiatief Scarabee
Ten aanzien van Scarabee, is het standpunt dat de gemeente op dit moment niet kan ingaan op het verzoek tot aankoop van het terrein door de gemeente, omdat niet bekend is of er andere geïnteresseerde kopers zijn. Wel sluiten de plannen prima aan bij de structuurvisie, het gemeentelijk businessplan 2020 en de functionele richting. De gemeente wil daarom graag met Scarabee in contact blijven over de ontwikkelingen.

Kanttekening
Inhoudelijk heeft de gemeente geen rol als het gaat over de verkoop van het terrein. De RVOB is eigenaar. Publiekrechtelijk dient de gemeente de invulling wel te toetsen aan het Bestemmingsplan en de Structuurvisie. In principe is een eventuele verkoop van het terrein door de RVOB aan het COA een privaatrechtelijke aangelegenheid en is steun vanuit de gemeente niet noodzakelijk. Levering zal in dat geval plaatsvinden zonder tussenkomst van de gemeente.

Meer informatie
Hier kun u de brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp te downloaden.
Tijdens de commissievergadering van maandag 23 juni wordt dit onderwerp toegelicht aan de gemeenteraad. Deze vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur, stadhuis gemeente Weert, Wilhelminasingel 101.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!