Gevolgen regeerakkoord voor Limburgse corporaties

MAASTRICHT – Gedeputeerde Erik Koppe heeft samen met de grote Limburgse gemeenten via een brandbrief een noodsignaal uitgezonden naar het Kabinet over de gevolgen van de aangekondigde maatregelen van het Kabinet in de sociale huursector voor de Limburgse woningmarkt en de economie. Deze brief wordt gesteund door de Limburgse woningcorporaties en Bouwend Nederland.

Vooral in krimpgebieden komen de aangekondigde maatregelen keihard aan. De Provincie en de Limburgse gemeenten zijn bereid om constructief met minister Blok mee te denken over alternatieve maatregelen in de vorm van ‘maatwerk in krimpgebieden’, zoals aangekondigd in het regeerakkoord.

Directe gevolgen voor de corporaties
De verhuurdersheffing, het huurplafond en de saneringssteun leiden, zelfs als rekening wordt gehouden met de beperkte extra inkomsten, per saldo tot een vermindering van de kasstroom van de betrokken corporaties met gemiddeld bijna € 80 miljoen per jaar, oplopend naar € 109 miljoen vanaf 2017. Dit betekent dat de gezamenlijke investeringscapaciteit van deze corporaties met € 1,5 miljard afneemt.

Kettingreactie
Corporaties zullen als reactie daarop hun investeringen in nieuwbouw en renovatie drastisch terug brengen. Met als gevolgd dat de noodzakelijke herstructurering van oude wijken op een laag pitje komt te staan, want investeringen van corporaties vormen hierbij traditioneel de drijvende kracht. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke aanpassing van de woningvoorraad als gevolg van demografische veranderingen in krimpgebieden, en voor de investeringen in leefbaarheid en duurzaamheid. Bovendien zal de doorstroming, die al laag was, verder stagneren. En de Limburgse bouwsector, die nu al zwaar getroffen is door de crisis, krijgt door deze maatregelen eveneens een nieuwe forse klap te verduren.

Oproep aan minister en Kabinet
De gemeenten en de Provincie geven in de brief aan er van overtuigd te zijn dat de vermeende besparingen van de maatregelen voor het Rijk zullen worden overtroffen door de kosten (zoals werkloosheidsuitkeringen) en inkomstenderving (BTW, Vpb, loon- en inkomstenbelasting). Zij roepen minister Blok en het Kabinet dan ook op tot een heroverweging van de voorgenomen maatregelen inzake het huurplafond en de verhuurdersheffing. Verder geven ze het kabinet serieus in overweging om de normstelling voor het huurplafond regionaal te differentiëren.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!