Lim­burg­se bi­o­di­ver­si­teit bijzonder voor Nederland

MAASTRICHT – Limburg neemt binnen Nederland een bijzondere positie in waar het om dieren en planten gaat. De provincie kent binnen haar grenzen een aantal soorten die elders in Nederland niet voorkomen. Daarnaast is Limburg door haar ligging de toegangspoort voor soorten die na eeuwen afwezigheid ons land weer binnenkomen, zoals de wilde kat.

Ook klimaatverandering brengt met zich mee dat veel zuidelijke soorten in de provincie Limburg als eerste opduiken zoals de zuidelijke glazenmaker, een libellensoort. Dat alles maakt Limburg interessant voor kennisdeling en een gebied om je te verwonderen over de aanwezige bijzondere natuur. Het Limburgs Soorten Symposium van 15 februari 2023 telt een grote en brede opkomst van betrokken inwoners en professionals uit veel sectoren uit binnen- en buitenland.

Ruim 200 betrokken inwoners en professionals meldden zich aan voor het Limburgs Soorten Symposium dat daarmee haar maximumaantal inschrijvingen bereikte. Naast het grote aantal is ook de diversiteit aan organisaties die deelnamen opvallend: lokale en landelijke natuurorganisaties, scholen en universiteiten, agrarische belangengroepen, wildbeheerorganisaties, vissers, particulieren, adviesbureaus, diverse overheidsinstanties en statenleden. Ook de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Noord-Holland zijn vertegenwoordigd en zelfs uit België en Duitsland zijn er aanmeldingen.

Er bestaat in de huidige maatschappij een enorm tekort aan kennis over ecologie en natuurlijke systemen. Daarom is de inzet van Provincie Limburg om met het symposium te informeren en inspireren met de succesvol opgedane kennis en ervaring in Limburg met als uiteindelijk doel: het bevorderen van de biodiversiteit.

Inspanningen met resultaat
Tijdens het symposium wordt de balans opgemaakt wat de provinciale investeringen in soorten de afgelopen bestuursperiode hebben opgeleverd. Zo is dankzij kweek- en fokprogramma’s voorkomen dat soorten als geelbuikvuurpad, knoflookpad, hamster en eikelmuis uitsterven. En Provincie Limburg heeft met België samengewerkt om de teloorgang van de vroedmeesterpad daar een halt toe te roepen door met terreineigenaren Nederlandse exemplaren beschikbaar te stellen voor een kweekprogramma en daarmee ook te zorgen voor een betere genetische basis van de soort.

Er zijn concrete maatregelen genomen die het leefgebied van soorten verbeteren zoals het terugbrengen van de eens wijdverbreide betonbakken die vroeger werden gebruikt om vee van water te voorzien maar die ook belangrijk zijn als voortplantingsplek voor de geelbuikvuurpad. Maar ook het ophangen van nestkasten voor de eikelmuis of het herstel van bronpoelen voor de met uitsterven bedreigde vuursalamander.
Aan veel van die uitvoeringsmaatregelen gaat gedegen onderzoek vooraf, om ze zo effectief te laten zijn.

Natuurinclusief ook op verrassende plekken
Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed):‘Er is met het structureel opnemen van actieve soortenbescherming in de provinciale begroting en het opnemen in het door Gedeputeerde Staten recent vastgestelde Natuurprogramma 2023-2030 deze bestuursperiode een solide basis gelegd voor het behoud en herstel van de bijzondere biodiversiteit in Limburg. Het vizier voor het toekomstige soortenbeleid zal meer gericht zijn op een natuurinclusieve samenleving, een belangrijke rode draad tijdens het symposium. De toekomst van soorten ligt niet alleen in de beschermde natuurgebieden maar juist ook daarbuiten en daarvoor willen we investeren in de verbinding met inwoners, boeren en het bedrijfsleven, ook over onze provincie- en landsgrenzen heen.’

Bedrijventerreinen zoals bijvoorbeeld Chemelot kennen vaak bijzondere diersoorten maar zijn voor de buitenwereld soms een blinde vlek. Een belangrijk aandachtspunt tijdens het symposium is de natuurinclusieve samenleving. Daarvoor is samenwerking en kennisuitwisseling belangrijk en kan het nodig zijn te investeren in groene verbindingen naar terreinen als bijvoorbeeld Chemelot.

Grote belangstelling voor subsidies
Dat soorten leven onder brede lagen van de bevolking blijkt naast de grote belangstelling voor het symposium ook uit het feit dat een eerdere subsidieregeling voor soorten moest worden gesloten vanwege overinschrijving. Provincie Limburg heeft nu een nieuwe regeling opengesteld en ook daarop loopt het inmiddels storm.

De inspanningen van de Provincie Limburg voor actieve soortenbescherming zijn aanvullend op wat vanuit het rijk en vanuit andere subsidieregelingen voor beheer en inrichting van natuur op agrarische en natuurterreinen mogelijk wordt gemaakt. Vooral de soorten die buiten deze regelingen vallen of buiten de gebieden waar deze regelingen of rijksgelden op betrekking hebben, zouden zonder de provinciale gelden voor actieve soortenbescherming tussen wal en schip vallen. Ook educatie en onderzoek wordt voornamelijk door de provincie gefinancierd.

Provincie Limburg heeft zich ten doel gesteld om voor natuur een breed draagvlak binnen de maatschappij te zoeken en blijkt daar gezien de grote belangstelling voor zowel het symposium als de subsidieregelingen in te slagen.

Fo­to­graaf: Jan Boe­ren

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!